Tento eshop používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte. Súhlasím

Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1

Prevádzkovateľom a predávajúcim internetového obchodu www.diskontella.sk je spoločnosť TOBI Plus s.r.o., Tolstého 20, 04001 Košice, IČO: 43881319. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd. Sro, vložka číslo: 20946/V.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

www.soi.sk

 

1.2

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje prevádzkovateľa s úmyslom kúpy tovaru, ktorý prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom internetového obchodu www.diskontella.sk.

 

1.3

Používaním stránok internetového obchodu www.diskontella.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

 

1.4

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

 

   

2. Objednávanie tovaru

2.1

Kupujúci si môže tovar objednať nasledovným spôsobom:

 

a) prostredníctvom internetového obchodu www.diskontella.sk;

 

b) emailom na adrese:alkoella@gmail.com

 

c) telefonicky počas pracovných dní v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. na tel.č.: 0908 900 300.

 

2.2

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Kupujúci sa zaväzuje nepoškodzovať dobré meno predávajúceho a prevádzkovateľa internetového obchodu www.diskontella.sk.

 

2.3

Odoslanú objednávku potvrdí prevádzkovateľ počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.6 týchto Obchodných podmienok.

 

2.4

Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránku www.diskontella.sk najneskôr do vtedy, kým mu bude tovar vyexpedovaný. O vyexpedovaní tovaru bude kupujúci vopred informovaný. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom (alkoella@gmail.com). Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky bude kupujúcemu potvrdené storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

 

2.5

V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.4 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 10% z celkovej ceny objednávky.

 

2.6

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu  ponúkne náhradný tovar, prípadne iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

3. Cena za tovar a preprava

3.1

Ceny uvedené na internetovej stránke www.diskontella.sk  platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

 

3.2

Všetky ceny uvedené na stránke www.diskontella.sk sú vrátane 20% DPH.

 

3.3

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „SPRACOVÁVA SA“.

4. Platba za tovar

4.1

Tovar je možné pri forme dodania tovaru na adresu uvedenú

v objednávke uhradiť iba v hotovosti pri preberaní tovaru. V prípade osobného odberu pripraveného tovaru je možná platba v hotovosti, alebo platobnou kartou na každom uvedenom odbernom mieste pri prevzatí tovaru.

   
4.2 Daňový doklad  je doručený kupujúcemu spolu s tovarom. Pokiaľ záručný list nie je pri zakúpenom tovare priložený, ako doklad pre prípadnú reklamáciu slúži daňový doklad.

5. Dodacie podmienky

5.1

Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.diskontella.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

 

5.2

Dodacia doba na tovar v ponuke www.diskontella.sk je uvedená pri každom tovare.

 

5.3

O dodacej lehote a termíne dodania bude kupujúci informovaný pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.4 týchto Obchodných podmienok.

 

   

6. Doprava tovaru

6.1

Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.diskontella.sk je štandardne vykonávaný len v rámci mesta Košice v Slovenskej republike.

6.2

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

 

6.3

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

   
6.4

Spolu s tovarom bude kupujúcemu dodaný dodací list a daňový doklad.

6.5

Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim.

   
6.6

Preprava kupujúcim objednaného tovaru je v rámci mesta Košice zdarma pri objednávke tovaru za/nad 50€.

 

6.7 Pri objednávke do 50 € bude v prípade dodania tovaru na adresu uvedenú v objednávke predávajúci účtovať kupujúcemu dopravné náklady vo výške 2 €. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru kupujúcim na niektorom z uvedených odberných miest nebudú účtované dopravné náklady.

7. Záruky, reklamácie a servis

7.1

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

 

   
7.2

 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

a) nepredložením kópie  dokladu o zaplatení.

 

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

 

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 

7.3

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení.  Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 

   
7.4

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup kde kupujúci kontaktuje prevádzkovateľa internetového obchodu www.diskontella.sk, telefonicky na č.:0908 900 300 alebo emailom (alkoella@gmail.com).

 

7.5

Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle prevádzkovateľovi internetového obchodu kópiu daňového dokladu  a následne sa riadi inštrukciami prevádzkovateľa internetového obchodu www.diskontella.sk .

 

   
   

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ internetovej stránky www.diskontella.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených prevádzkovateľom. Kupujúci zároveň poskytuje prevádzkovateľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe za účelom skvalitnenia služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1

Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

9.2 Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10. Poučenie o právach kupujúceho pri nákupe cez internet

 

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

 

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. úprava výrobku na mieru...)
 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
 • lotérie a iné podobné hry

 

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

 

 • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu pre vrátenie peňazí - FORMULÁR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.
 • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
   

Tovar je potrebné posielať doporučene (doporučene neznamená na dobierku) a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky. Kúpna cena bude vrátená v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

 

§6

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

 

§7

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

 

§8

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

 

§9

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

§10    

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 

V súlade s ust. § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.